Algemene Voorwaarden CV-Voorbeeld.nl B.V.

Definities en toepasselijkheid
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

CV-Voorbeeld   de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid CV-Voorbeeld.nl B.V., gevestigd en kantoorhoudende te 3772 MP Barneveld aan de Ant. Fokkerstraat 39 G, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 58248811;
     
Wederpartij   de (rechts)persoon die met CV-Voorbeeld een verbintenis is aangegaan.  

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door CV-Voorbeeld gedane aanbiedingen en alle met CV-Voorbeeld gesloten overeenkomsten. Eventueel door de wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden zijn niet van toepassing, tenzij deze voorwaarden door CV-Voorbeeld uitdrukkelijk zijn aanvaard. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing in situaties waarin de uitvoering van de overeenkomst door CV-Voorbeeld geheel of gedeeltelijk is opgedragen aan derden.

Overeenkomsten
Door of namens CV-Voorbeeld gesloten overeenkomsten zijn uitsluitend bindend voor zover deze schriftelijk door CV-Voorbeeld zijn vastgelegd en/of bevestigd. Met een schriftelijke bevestiging wordt gelijk gesteld een bevestiging langs elektronische weg zoals door middel van een e-mailbericht of door middel van het gebruik maken door de wederpartij van de daartoe op de website van CV-Voorbeeld geboden mogelijkheden.

Mondelinge of telefonische afspraken, welke niet door CV-Voorbeeld schriftelijk zijn bevestigd, zijn derhalve niet bindend, noch kan daaraan ten opzichte van CV-Voorbeeld enig recht worden ontleend.

Prijzen
De door CV-Voorbeeld gehanteerde prijzen luiden in Euro inclusief BTW en zijn steeds op haar website vermeld. CV-Voorbeeld is gerechtigd om zonder voorafgaande aankondiging haar prijzen te wijzigen. De op het moment van het sluiten van de overeenkomst op de website vermelde prijs is geldend.

Betaling
Betaling van de geldende prijs vindt plaats bij het tot stand komen van de overeenkomst door middel van de daartoe op de website van CV-Voorbeeld geboden betalingsmogelijkheid.

Aansprakelijkheid CV-Voorbeeld
Uitgezonderd situaties waarin sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van CV-Voorbeeld, is CV-Voorbeeld niet aansprakelijk voor enige schade, voortvloeiende uit de door CV-Voorbeeld te verrichten prestaties.

Verplichtingen wederpartij
Wederpartij is jegens CV-Voorbeeld verplicht om:

  1. op de website van CV-Voorbeeld uitsluitend gegevens in te voeren die betrekking hebben op wederpartij zelf;
  2. uitsluitend volledige en juiste gegevens in te vullen in de daarvoor op de website van CV-Voorbeeld ter beschikking staande invulvelden met inachtneming van de instructies op de website;
  3. bij het gebruik maken van de website van CV-Voorbeeld geen inbreuk te maken op de rechten van derden, noch te handelen in strijd met enig wettelijk voorschrift en CV-Voorbeeld hiervoor te vrijwaren;
  4. uitsluitend zelf gebruik te maken van de door CV-Voorbeeld geboden gelegenheid tot het raadplegen en wijzigen van de door wederpartij ingevoerde gegevens en aan derden geen toegang tot de gegevens van wederpartij te verschaffen.

 

Ontbinding
CV-Voorbeeld is gerechtigd om een overeenkomst met de wederpartij of het onuitgevoerde gedeelte daarvan, zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden indien wederpartij handelt in strijd met enige bepaling uit deze algemene voorwaarden.

Overmacht
CV-Voorbeeld is gerechtigd om in situaties van overmacht de nakoming van haar prestaties op te schorten of, indien nakoming blijvend onmogelijk is, de met de wederpartij gesloten overeenkomst te ontbinden, zonder daarbij op enigerlei wijze schadeplichtig te zijn. Onder overmacht worden daarbij verstaan alle buiten de schuld van CV-Voorbeeld ontstane factoren welke met zich mee brengen dat nakoming van de verplichtingen van CV-Voorbeeld onmogelijk is dan wel in alle redelijkheid niet van CV-Voorbeeld kan worden gevergd.

Persoonlijke levenssfeer wederpartij
Wederpartij is er mee bekend en gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat CV-Voorbeeld de door wederpartij onder gebruikmaking van de website van CV-Voorbeeld ingevoerde gegevens van wederpartij geheel of gedeeltelijk ter beschikking kan stellen aan derden. CV-Voorbeeld garandeert daarbij dat deze terbeschikkingstelling uitsluitend plaats zal vinden ten dienste van het (doen) aanbrengen van koppelingen met vacatures of zoekopdrachten afkomstig van werkgevers en/of bemiddelingsbureaus.

Eindigen overeenkomst
Wederpartij heeft steeds het recht om een met CV-Voorbeeld gesloten overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen door middel van het opheffen van de zogeheten account van wederpartij, te weten de door CV-Voorbeeld op een specifiek gedeelte van haar website, de zogeheten persoonlijke pagina, gerubriceerde gegevens van wederpartij. Bij het eindigen van de overeenkomst is CV-Voorbeeld gerechtigd en gehouden om de gegevens van wederpartij binnen 3 werkdagen na de datum van beëindiging te verwijderen van alle gegevensdragers van CV-Voorbeeld.

Toepasselijk recht
De rechtsverhouding tussen CV-Voorbeeld en de wederpartij wordt uitsluitend beheerst door Nederlands recht. Eventuele geschillen zullen worden behandeld door de bevoegde rechter te Barneveld.